Thông báo về việc treo cờ rủ và tạm dừng một số hoạt động trong ngày Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 3318/TB-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế./.

 

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu