Thông báo về việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam là thành viên

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 70/BQL-QLDN ngày 09/01/2020 của Ban Quản lý về việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam là thành viên./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec