Thông báo về việc đăng ký tham gia thảo luận "Đánh giá tác động của các Hiệp định FTA với doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Hải Phòng nói riêng"

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 2217/BQL-QLDN ngày 09/7/2019 của Ban Quản lý về việc phối hợp tổ chức buổi thảo luận cho doanh nghiệp./.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ