Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 460/BQL-HTGSĐT ngày 17/02/2020 Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu