Thông báo về việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho phụ nữ, người khuyết tật

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 2100/BQL-LĐ ngày 02/7/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho phụ nữ, người khuyết tật./.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ