Thông báo về viêc Đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Công văn số 1705/BQL-QLDN ngày 20/7/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Thông báo về viêc Đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec