Thông báo về việc báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Thông báo số 87/TB-BQL ngày 08/01/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Tải mẫu báo cáo tại đây: Mẫu báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ