Thông báo về việc báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2020

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Thông báo số 3399/TB-BQL ngày 20/8/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế và biểu mẫu báo cáo./.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ