Thông báo v/v thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn thông báo số 3470/TB-BQL ngày 25/8/2020./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu