Thông báo của Ban Quản lý về việc phòng chống áp thấp nhiệt đới và bão

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 2137/BQL-QHXD ngày 03/7/2019 về việc phòng chống áp thấp nhiệt đới và bão và Thông báo số 2163/TB-BQL ngày 03/7/2019 về việc trực cơn bão số 2./.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ