Tăng cường công tác phòng, chống dịch covid19 trong tình hình mới

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn 3219/BQL-LD ngày 6/8/2020  của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu