Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 3329/BQL-LĐ ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế./.

 

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu