Quyết định v/v ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec