Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ