Quy hoạch - Xây dựng

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 21/VBHN-VPQH Luật Đất đai 10/12/2018 Xem Tải về
2 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 20/11/2018 Xem Tải về
3 27/2018/QH14 Luật đo đạc và bản đồ 14/6/2018 Xem Tải về
4 21/2017/QH14 Luật Quy hoạch 24/11/2017 Xem Tải về
5 42/2017/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng 5/4/2017 Xem Tải về
6 15/2016/TT-BXD Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng 30/6/2016 Xem Tải về
7 66/2014/NĐ-CP Nghị định số 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật phòng, chống thiên tai 4/7/2014 Xem Tải về
8 59/2015/NĐ-CP Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án 18/6/2015 Xem Tải về
9 O1/CT-BXD Thực hiện chỉ thị O1/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng 2/11/2015 Xem Tải về
10 46/2015/NĐ-CP Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/5/2015 Xem Tải về
11 44/2015/NĐ-CP Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về QHXD 6/5/2015 Xem Tải về
12 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/6/2015 Xem Tải về
13 Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong mùa hanh khô năm NĂM 2014 - 2015 27/11/2014 Xem Tải về
14 Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản 25/11/2014 Xem Tải về
15 40/2013/QH13 Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC 22/11/2013 Xem Tải về
16 79/2014/NĐ-CP Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC 31/7/2014 Xem Tải về
17 50/2014/QH13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 18/6/2014 Xem Tải về
18 121/2013/NĐ-CP Nghị định 121 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng 10/10/2013 Xem Tải về
19 21/2013/TT-BXD-BCT-BTTTT Thông tư liên tịch số 21/2013/TT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 27/12/2013 Xem Tải về
20 1459/SCSPCCC-HDPC Văn bản số 1459/SCSPCCC-HDPC của Sở cảnh sát PCCC Hải Phòng trả lời ý kiến tại công văn số 46-2013/NHIZ-SCIC 11/9/2013 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu