Quy hoạch - Xây dựng

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 42/2017/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng 5/4/2017 Xem Tải về
2 15/2016/TT-BXD Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng 30/6/2016 Xem Tải về
3 33/2013/QH13 Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 19/6/2013 Xem Tải về
4 66/2014/NĐ-CP Nghị định số 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật phòng, chống thiên tai 4/7/2014 Xem Tải về
5 59/2015/NĐ-CP Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án 18/6/2015 Xem Tải về
6 O1/CT-BXD Thực hiện chỉ thị O1/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng 2/11/2015 Xem Tải về
7 46/2015/NĐ-CP Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/5/2015 Xem Tải về
8 44/2015/NĐ-CP Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về QHXD 6/5/2015 Xem Tải về
9 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/6/2015 Xem Tải về
10 Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong mùa hanh khô năm NĂM 2014 - 2015 27/11/2014 Xem Tải về
11 Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản 25/11/2014 Xem Tải về
12 40/2013/QH13 Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC 22/11/2013 Xem Tải về
13 79/2014/NĐ-CP Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC 31/7/2014 Xem Tải về
14 50/2014/QH13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 18/6/2014 Xem Tải về
15 121/2013/NĐ-CP Nghị định 121 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng 10/10/2013 Xem Tải về
16 21/2013/TT-BXD-BCT-BTTTT Thông tư liên tịch số 21/2013/TT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 27/12/2013 Xem Tải về
17 1459/SCSPCCC-HDPC Văn bản số 1459/SCSPCCC-HDPC của Sở cảnh sát PCCC Hải Phòng trả lời ý kiến tại công văn số 46-2013/NHIZ-SCIC 11/9/2013 Xem Tải về
18 Các quy định về trách nhiệm của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công và cơ quan cảnh sát PCCC đối với thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC công trình 9/1/2014 Xem Tải về
19 Chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản. 6/1/2014 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec