Phòng ban chuyên môn

I. VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ

Điện thoại: 02253 569 170 / 02253 823 206

Điện thoại Tổ Bảo vệ: 02253 747 442 

1. Ông Nguyễn Công Thành 

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế, Chánh văn phòng

- Email: nguyencongthanhvp@haiphong.gov.vn

2. Bà Trần Thị Phượng Diệp 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Phó Chánh văn phòng

- Email: tranthiphuongdiep@haiphong.gov.vn

3. Ông Trần Ngọc Cường 

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

- Email: tranngoccuong@haiphong.gov.vn 

4. Bà Lê Thị Thu Hà

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

- Email: lethithuha.bql@haiphong.gov.vn

II. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - Điện thoại: 02253 841 693 

1. Ông Nguyễn Quang Minh 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Trưởng phòng

- Email: nguyenquangminh.qldt@haiphong.gov.vn

2. Ông Nguyễn Thành Công

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: nguyenthanhcong@haiphong.gov.vn        

3. Ông Lương Quang Hải 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: luongquanghai.qldt@haiphong.gov.vn

III. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - Điện thoại: 02253 569324/ 02253 569 171

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Trưởng phòng

- Email: nguyentuyetlan.qldn@haiphong.gov.vn

2. Ông Nguyễn Đức Hải

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: nguyenduchai.qldn@haiphong.gov.vn   

3. Bà Nguyễn Thị Hà Minh 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

- Email: nguyenthihaminh.bql@haiphong.gov.vn

IV. PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG - Điện thoại: 02253 822 047

1. Ông Nguyễn Văn Luận

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Email: nguyenvanluan.qlld@haiphong.gov.vn

2. Bà Trần Thị Mai Chi 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Phó Trưởng phòng,

- Email: tranthimaichi@haiphong.gov.vn     

3. Bà Nguyễn Thị Ngân Chung 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: nguyenthichung.qlld@haiphong.gov.vn

V. PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG - Điện thoại: 02253 569 398

1. Ông Nguyễn Đức Thịnh

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Trưởng phòng

- Email: nguyenducthinh@haiphong.gov.vn

2. Ông Nguyễn Quang Huy

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: nguyenquanghuy.bql@haiphong.gov.vn

VI. PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Điện thoại: 02253 569 397

1. Ông Nguyễn Quan Hoài 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Trưởng phòng

- Email: nguyenquanhoai@haiphong.gov.vn 

2. Ông Phạm Hồng Minh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: phamhongminh@haiphong.gov.vn 

3. Ông Đặng Sỹ Tuân 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: dangsytuan@haiphong.gov.vn 

VII. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - Điện thoại: 02253 841 138  

1. Ông Phạm Đức Cường 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Trưởng phòng

- Email: phamduccuong.khth@haiphong.gov.vn

2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: nguyenthinguyet.khth@haiphong.gov.vn

VIII. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ - Điện thoại: 02253 569 325

1. Ông Phạm Hữu Quang Huy

- Chức vụ: Trưởng phòng; Bí Thư Đoàn TNCS HCM Khu kinh tế

- Email: phamhuuquanghuy.bql@haiphong.gov.vn

IX. PHÒNG HỖ TRỢ VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - Điện thoại: 02253 822 070

1. Ông Phạm Anh Tuấn 

- Chức vụ: Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

- Email: phamanhtuan.gsdt@haiphong.gov.vn

2. Bà Lê Thị Thu Hà 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: lethithuha.gsdt@haiphong.gov.vn

3. Ông Trần Hồng Chính

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: tranchinhnv77@gmail.com

4. Ông Nguyễn Ngọc Sinh 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Phó Trưởng phòng

- Email: nguyenngocsinh.gsdt@haiphong.gov.vn

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHU KINH TẾ - Điện thoại: 02253 823 289

1. Ông Nguyễn Công Thành 

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế

- Email: nguyencongthanh@haiphong.gov.vn 

2. Ông Trần Anh Tuấn

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế

CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ - Điện thoại: 02253 746 856

1. Bà Phạm Thị Hằng 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khu kinh tế, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khu kinh tế, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế 

2. Ông Trần Hồng Quang

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG - Điện thoại: 02253 746 522

1. Ông Phạm Hữu Quang Huy

- Chức vụ: Bí Thư Đoàn TNCS HCM Khu kinh tế   

 

  

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec