Phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý đối với các trường hợp không áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn bộ công văn 574/STP-QLXDVPHC&TDTHPL ngày 6/4/2020 của UBND thành phố Hải Phòng./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu