Lĩnh vực Thương mại - Xuất nhập khẩu

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buốn sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buốn sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buốn sản phẩm thuốc lá tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá tại Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá tại Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá tại Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng.

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng.

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng.

[...]
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp lại/ điều chỉnh/ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Cấp lại/ điều chỉnh/ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp lại/ điều chỉnh/ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

[...]
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

[...]
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào phương tiện vận tải

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào phương tiện vận tải

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào phương tiện vận tải

[...]
Cấp Giấy chưng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

Cấp Giấy chưng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy chưng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

[...]
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG Chai

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG Chai

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG Chai

[...]
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Cấp Giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Cấp Giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Cấp Giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2017

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng

[...]
vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec