Lĩnh vực Thương mại - Xuất nhập khẩu

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O mẫu D) 25/9/2018 Xem Tải về
2 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 25/9/2018 Xem Tải về
3 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 25/9/2018 Xem Tải về
4 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 25/9/2018 Xem Tải về
5 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 25/9/2018 Xem Tải về
6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 25/9/2018 Xem Tải về
7 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 25/9/2018 Xem Tải về
8 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu 25/9/2018 Xem Tải về
9 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu 25/9/2018 Xem Tải về
10 Cấp giấy phép bán lẻ rượu 25/9/2018 Xem Tải về
11 Cấp lại giấy phép bán buôn rượu 25/9/2018 Xem Tải về
12 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu 25/9/2018 Xem Tải về
13 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng 25/9/2018 Xem Tải về
14 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng 25/9/2018 Xem Tải về
15 Cấp Giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng 25/9/2018 Xem Tải về
16 Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng 25/9/2018 Xem Tải về
17 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng 25/9/2018 Xem Tải về
18 Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế 25/9/2018 Xem Tải về
19 Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng 25/9/2018 Xem Tải về
20 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Hải Phòng 25/9/2018 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec