Lĩnh vực tài nguyên - môi trường

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 Miễn, giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế 13/3/2019 Xem Tải về
2 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động 13/3/2019 Xem Tải về
3 Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế (gọi chung là tiền thuê đất) 13/3/2019 Xem Tải về
4 Xác định tiền sử dụng đất trong khu kinh tế (Đối với trường hợp được nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCN khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất) 13/3/2019 Xem Tải về
5 Thủ tục cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 13/3/2019 Xem Tải về
6 Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đán giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp (đối tượng do UBND thành phố ủy quyền cho Ban Quản lý) 13/3/2019 Xem Tải về
7 Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp (đối tượng do Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Ban Quản lý xác nhận đăng ký). 13/3/2019 Xem Tải về
8 Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp (đối tượng do UBND cấp huyện ủy quyền cho Ban Quản lý xác nhận đăng ký) 13/3/2019 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec