Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 25/9/2018 Xem Tải về
2 Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 25/9/2018 Xem Tải về
3 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 25/9/2018 Xem Tải về
4 Thẩm định thiết kế xây dựng công trình thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 25/9/2018 Xem Tải về
5 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trừ công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 25/9/2018 Xem Tải về
6 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết: 25/9/2018 Xem Tải về
7 Cấp giấy phép xây dựng 25/9/2018 Xem Tải về
8 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 25/9/2018 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec