Lập danh sách người nhập cảnh từ Châu Âu để phòng dịch Covid-19

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 1093/BQL-VP ngày 28/3/2020 của Ban Quản lý./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu