Lao động

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 141/2017/NĐ-CP Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 7/12/2017 Xem Tải về
2 11/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 3/2/2016 Xem Tải về
3 2015/BQL-LĐ Đảm bảo công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp, dự án trong các Khu công nghiệp, khu kinh tế 7/12/2015 Xem Tải về
4 85/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 1/10/2015 Xem Tải về
5 05/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 12/1/2015 Xem Tải về
6 1356/BQL-LĐ Hướng dẫn của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc triển khai Nghị định số 60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 24/3/2014 Xem Tải về
7 03/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm 16/1/2014 Xem Tải về
8 191/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết về tài chính công đoàn 21/11/2013 Xem Tải về
9 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 18/10/2013 Xem Tải về
10 60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 19/6/2013 Xem Tải về
11 45/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 10/5/2013 Xem Tải về
12 10/2012/QH13 Bộ luật lao động 18/6/2012 Xem Tải về
13 141/2011/TT-BTC Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 20/10/2011 Xem Tải về
14 1780/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” 12/10/2011 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu