Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 115/KH-UBND ngày 24/4/2020 của UBND thành phố./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu