Kế hoạch Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Vui lòng nhấn vào đây để tải Kế hoạch số 1651/KH-BQL ngày 24/5/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước./.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ