Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý lao động

              Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian vừa qua Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành một số nghị định, thông tư mới có liên quan đến lĩnh vực quản lý lao động, cụ thể:

1. Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

2. Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

5. Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

6. Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao đông của doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp cập nhật, nghiên cứu và triển khai thực hiện những nội dung được quy định tại những văn bản nêu trên.

          Quá trình thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý (SĐT: 0225.3822047) đề được giải đáp./.

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec