Danh sách xe chở người lao động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 1098/BQL-LĐ ngày 29/3/2020 của Ban Quản lý./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu