Công văn về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý lao động

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 410/BQL-LĐ ngày 12/02/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý lao động./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu