Công văn về việc tạm trú của người lao động Việt Nam, người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 3095/BQL-LĐ ngày 23/9/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc tạm trú của người lao động Việt Nam, người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec