Công văn của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc rà soát, đề xuất danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn nội dung Công văn số 2390/BQL-VP ngày 11/10/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc rà soát, đề xuất danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích./.

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec