Công văn chỉ đạo của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 1049/BQL-QLDN ngày 05/4/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Để thực hiện báo cáo vui lòng truy cập vào địa chỉ https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi, đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Biểu mẫu báo cáo tham khảo:

Biểu 1: Báo cáo tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Biểu 2: Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Biểu 3: Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư

 

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec