Công văn 21/BQL-ĐT của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Thực hiện quy định tại Điều 70 và Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014 về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và chế độ báo cáo đầu tư tại Việt Nam; Hướng dẫn chi tiết tại các Điều 53, 54, 55 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. Ngày 04/01/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã có Công văn 21/BQL-ĐT về việc đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Công văn số 21/BQL-ĐT./.

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec