Công báo

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 680/QĐ-CT Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ mẫu giải quyết thủ tục hành chính 29/3/2019 Xem Tải về
2 664/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thức hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 29/3/2019 Xem Tải về
3 614/QĐ-CT Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 25/3/2019 Xem Tải về
4 82/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước 12/3/2019 Xem Tải về
5 532/QĐ-CT Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 13/3/2019 Xem Tải về
6 77/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phòng; chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá 17/7/2013 Xem Tải về
7 09/2012/QH13 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 18/6/2012 Xem Tải về
8 282/QĐ-CT Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 31/1/2019 Xem Tải về
9 42/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019 1/2/2019 Xem Tải về
10 01/CT-UBND Chỉ thị của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2019 8/1/2019 Xem Tải về
11 261/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Dự án "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 2/1/2019 Xem Tải về
12 3471/QĐ-UBND Quyết định v/v ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 27/12/2018 Xem Tải về
13 3472/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019 27/12/2018 Xem Tải về
14 3482/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố 29/12/2018 Xem Tải về
15 7835/UBND-KSTTHC Về việc thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 5/12/2018 Xem Tải về
16 2474/UBND-CT Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 24/9/2018 Xem Tải về
17 1402/STTTT-BCVT Công văn về việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì 7/9/2018 Xem Tải về
18 24/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 4/9/2018 Xem Tải về
19 2051/QĐ-UBND Quyết định về việc đình chỉ thi hành một phần văn bản quy phạm pháp luật 23/8/2018 Xem Tải về
20 04/2018/TT-BTP Thông tư ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 17/5/2018 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec