Chỉ đạo của Ban Quản lý về việc phòng chống lụt bão

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 2840/BQL-QHXD ngày 30/8/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc phòng chống lụt bão./.  

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec