Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Bộ phận Một cửa) sau khi đã kê khai hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dautunuocngoai.gov.vn;

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư, nếu nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, ghi "phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả". Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Ban xem xét, phân công thụ lý;

+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thụ lý và trình Lãnh đạo Ban duyệt;

+ Bước 4: Nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận Một cửa.

- Cách thức thực hiện:

+ Nhà đầu tư kê khai hồ sơ trực tuyến và lấy mã kê khai;

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;

+ Phòng Quản lý Đầu tư trực tiếp xử lý, báo cáo Trưởng ban quyết định.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.1);

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (Mẫu I.3);

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

b) Số lượng hồ sơ: 3 bộ ( ít nhất 01 bộ gốc).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quy hoạch Xây dựng, Tài nguyên Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Mẫu I.1 – Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  • Mẫu I.3 – Đề xuất dự án đầu tư (áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư).

(Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
  • Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Vui lòng nhấn vào đây để tải Mẫu I.1 Mẫu I.3 

 

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu