Tình hình người lao động nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tại các doanh nghiệp tự án trong các KCN, KKT

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Báo cáo số 1092/BC-BQL ngày 28/3/2020 của Ban Quản lý./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu