Báo cáo tình hình lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN,KKT trên địa bàn thành phố theo Công văn số 1787/UBND-VX ngày 15/3/2020 của UBND

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Báo cáo số 1094/BQL-LĐ ngày 28/3/2020 của Ban Quản lý./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu