Báo cáo tình hình lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố theo Công văn số 1787/UBND-VX ngày 15/3/2020 của UBND

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Báo cáo số 1097/BQL-LĐ ngày 29/3/2020 của Ban Quản lý./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu