Báo cáo Kết quả hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cớ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố

Vui lòng nhấn vào đây để xem Báo cáo số 18/BC-BQL của Ban Quản lý

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec